Skip to main content

It is my pleasure to welcome you to the website of the Our Lady, Queen of Peace Catholic Church

We are a vibrant and welcoming Catholic community who gather to worship in the heart of Llanelli, less than a 5-minute walk from the centre of the town. We are lucky enough to live in a very beautiful part of the world, not far from the sea and only a short drive to Pembrey Mountain and the Pembrey Country Park.

We are very blessed in having a Catholic Primary School,(St. Mary’s, Havard Road) and a Catholic High School,(St. John Lloyd, Havard Road) in our parish.

As Parish Priest, I would encourage all those moving into this area to enrol any children of school age who may be in your family into these wonderful educational facilities.

There is a link to both websites on our own website page.


Our church is under the dedication of Our Lady, Queen of Peace.

We are a community of people who, like our Most Holy Mother, offer ourselves to following Christ in fidelity and trust. We ask her prayerful intercession that we might be true to our calling of proclaiming Christ as Saviour and of bringing Him to all those we meet.

The Blessed Mother told the stewards at the Wedding Feast of Cana

“Do whatever He tells you”, (John 2:5).

We feel she speaks those same words to us. We ask her intercession that we will have the courage to follow this instruction and like Our Lady say “yes” to the call we receive from God to give our lives in service to, and discipleship of, Jesus Christ. We are conscious that we now form part of a church community that has a long and rich history in this part of Wales, but one which has also, and continues, to be nourished by members of our congregation who have come to Llanelli from many different nations.

Grateful for the ancient and Celtic Christian tradition we have descended from, we remain a diverse and open community aware of the debt we owe to our spiritual ancestors, while always offering a warm welcome to those who have come from other culturally different backgrounds as we invite all to come together in praising God and in bringing His love to the wider community.

Although members of our congregation come from many places around the world there is an especially strong Polish community in Llanelli and every Sunday at 12.00noon we have a visiting priest, Fr. Krzysztof Kucharski, who offers Mass in the Polish language for those who prefer it. Obviously, all members of the congregation are welcome to attend Holy Mass in either English or Polish according to their own preferences.

We pray that God will give us the graces we need to go out, obedient to Christ’s command, into the world “proclaiming the Good News and baptising in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.” (Matt.:28:19)

Enjoy looking through our website and thank you for visiting it. We hope you find it helpful and informative. We invite you to join us in giving praise to the living God and His son, Jesus Christ, in union with the Holy Spirit.

May God bless you and keep you safe.

Be assured of my prayers for you and yours.

Fr. Martin Donnelly V. F.


Rydym yn gymuned Gatholig fywiog a chroesawgar sy’n ymgynnull i addoli yng nghanol Llanelli, llai na phum munud o gerddediad oddi wrth ganol y dref.

Rydym yn ddigon ffodus i fyw mewn rhan brydferth iawn o’r byd, heb fod ymhell o’r môr a dim ond taith fer i Fynydd Pen-bre a Pharc Gwledig Pen-bre.

Rydym yn fendigaid iawn o gael Ysgol Gynradd Gatholig,(St Mary’s, Heol Havard) ac Ysgol Uwchradd Gatholig,(St John Lloyd Heol Havard) yn ein plwyf.

Fel Offeiriad y Plwyf, byddwn yn annog pawb sy’n symud i’r ardal hon i gofrestru unrhyw blant o oedran ysgol a allai fod yn eich teulu yn y cyfleusterau addysgol gwych hyn.

Mae dolen i’r ddwy wefan ar ein tudalen ein hunain.

Mae ein heglwys o dan gysegriad Ein Harglwyddes, Brenhines Tangnefedd.

Rydyn ni’n gymuned o bobl sydd, fel ein Bennaf Mam Sanctaidd, yn cynnig ein hunain i ddilyn Crist mewn ffyddlondeb ac ymddiriedaeth. Gofynnwn i ymyriad gweddigar y Forwyn Fendigaid y gallem fod yn wir i’n galwad o gyhoeddi Crist fel Gwaredwr ac i ddod ag Ef i bawb a gyfarfyddwn.

Dywedodd y Fam Fendigaid wrth y stiwardiaid yng Ngwledd Briodas Cana “Gwnewch beth bynnag mae’n ei ddweud wrthych”, (Ioan 2:5). Rydyn ni’n teimlo ei bod hi’n siarad yr un geiriau â ni. Gofynnwn am ei gweddïau y bydd gennym y dewrder i ddilyn y cyfarwyddyd hwn ac fel y dywed Ein Harglwyddes “ie” i’r alwad a dderbyniwn gan Dduw i roi ein bywydau mewn gwasanaeth i Iesu Grist ac yn ddisgybl iddo. Rydym yn ymwybodol ein bod yn ffurfio rhan o gymuned eglwysig sydd â hanes hir a chyfoethog yn y rhan hon o Gymru.

Diolch am y traddodiad Cristnogol hynafol a Cheltaidd yr ydym wedi disgyn ohono, rydym yn parhau i fod yn gymuned amrywiol ac agored sy’n ymwybodol o’r ddyled sy’n ddyledus gennym i’n hynafiaid ysbrydol. Rydym yn falch iawn o allu ymgynnull i ganu clodydd Duw ac rydym bob amser yn hapus pan allwn groesawu aelodau newydd o bob cefndir a diwylliant i ymuno â ni i roi gogoniant ac addoliad dyledus i Dduw, fel Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Wrth ymdrechu i gyflawni’r gorchymyn a roddodd Crist inni, rydym yn awyddus i ddod â chariad Duw i’n cymuned ehangach. Ein gweddi yw y byddwn yn oleufa o olau yn cynnig gobaith i bawb ac yn goleuo Llanelli a’r ardaloedd cyfagos gyda goleuni Crist a’r iachawdwriaeth a ddaw.

Rydym yn ddiolchgar am y traddodiad Cristnogol hynafol a Cheltaidd yr ydym wedi disgyn ohono, rydym yn parhau i fod yn gymuned amrywiol ac agored yn ymwybodol o’r ddyled sy’n ddyledus gennym i’n hynafiaid ysbrydol wrth gynnig croeso cynnes i’r rhai sydd wedi dod o gefndiroedd diwylliannol gwahanol eraill.

Er bod aelodau o’n cynulleidfa yn dod o sawl man ledled y byd mae cymuned Pwyleg arbennig o gryf yn Llanelli a phob dydd Sul am 12.00pm mae gennym offeiriad gwadd, Td. Krzysztof Kucharski, sy’n cynnig Offeren yn yr iaith Bwylaidd i’r rhai sy’n well ganddynt. Yn amlwg, mae croeso i bob aelod o’r gynulleidfa fynychu pa bynnag Offeren sydd orau ganddynt.

Gweddïwn y bydd Duw yn rhoi’r rhoddion a’r ewyllys sydd eu hangen arnom i fynd allan, ufudd i orchymyn Crist,” i’r byd yn cyhoeddi’r Newyddion Da ac yn bedyddio yn enw’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân.” (Matt.:28:19)

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau edrych drwy ein gwefan. Gweddïwn y byddwch yn ei chael yn ddefnyddiol ac yn addysgiadol ac rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni i roi canmoliaeth i’r Duw byw a’i fab, Iesu Grist, mewn undod â’r Ysbryd Glân.

Byddwch yn sicr o’n gweddïau drosoch. Boed i Dduw eich bendithio’n helaeth â’i fywyd a’i gariad.

Tad Martin Donnelly V. F.